Vilkår for ansøgning til Danmarks Mentale Sundhedsdag

Vilkår for ansøgninger og bevillinger i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag pr. 1. februar 2024.

Ansøgning om bevilling

Det er muligt at søge om støtte til Danmarks Mentale Sundhedsdag en gang årligt. 
Ca. 2-4 uger efter ansøgningsfristen udsendes svar på ansøgningen. Den endelige beslutning om ansøgningen foretages af Velliv Foreningens uddelingsudvalg. 


Anvendelse af bevilling
Bevillinger fra Velliv Foreningen gives under forudsætning af, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet i ansøgningen. Planlægges der væsentlige ændringer til projektet skal Velliv Foreningen underrettes og tage stilling til, om tilsagn af bevilling kan opretholdes med de planlagte ændringer. Såfremt bevillingen ikke kan opretholdes, forbeholder Velliv Foreningen sig retten til at lade hele bevillingen bortfalde.

Arrangementet skal afholdes i uge 41 eller weekenden i uge 40. Såfremt arrangementet ikke afholdes i denne periode, støttes projektet ikke.

Velliv Foreningen forbeholder sig ret til at bevilge et mindre beløb end det ansøgte, hvis det vurderes at dele af projektet ikke opfylder formålet med Danmarks Mentale Sundhedsdag.


Udbetaling

Efter udgifterne i projektet er afholdt, skal ansøger anmode om udbetaling gennem ansøgningssystemet. Bevillinger vil først blive udbetalt efter dokumentation for udgifter er indsendt.

Det er kun muligt at anmode om udbetaling én gang. Hvis der er flere bilag, skal disse derfor kombineres, så der laves én samlet anmodning.

Efter anmodning om udbetaling af bevillingen vil pengene blive udbetalt inden for 14 dage. Hvis der ikke er anmodet om udbetaling af bevillingen senest 6 måneder efter d. 10/10-2024, bortfalder bevillingen.

Pengene vil blive udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til CVR-nummeret angivet i ansøgningen. Det er ikke muligt at få pengene udbetalt til et specifikt kontonummer eller EAN-nummer.

Navn på kontaktperson og p-nummeret, der er angivet i ansøgningen, vil fremgå af udbetalingen. Det er ikke muligt at ændre i teksten.
 
Velliv Foreningen forholder sig ikke til moms i forbindelse med bevillinger. Der bevilges og udbetales maksimalt 10.000 kr. 

Offentliggørelse

Velliv Foreningen ønsker at synliggøre de projekter vi støtter. Formålet er at udbrede kendskabet og opbakningen – både på landsplan og lokalt - til at endnu flere danskere gør en indsats for at styrke deres og andres mentale sundhed. Dernæst vil vi gerne anerkende bevillingshavernes indsats, og vi vil inspirere til, at endnu flere søger midler til projekter hos os.

Bevillingsmodtagere skal i kommunikationen omkring bevillingen og det bevilgede projekt kommunikere, at projektet er støttet af Velliv Foreningen. Foreningen skal benævnes Velliv Foreningen.

Velliv Foreningen forbeholder sig ret til at omtale bevillingen, bevillingsmodtager og resultater af det støttede projekt på hjemmesider, som pressemeddelelser, artikler og anden elektronisk kommunikation samt ved konferencer eller i oplæg.

Har I opnået en bevilling, kan I blive kontaktet af Velliv Foreningen eller en af foreningens samarbejdspartnere til det formål at formidle jeres projekt, hvis I har givet samtykke til dette i ansøgningen. 

Skattepligt
Vi gør opmærksom på, at den del af bevillingen, som eventuelt måtte dække honorar/lønudgifter, er skattepligtig indkomst. Velliv Foreningen er ikke pligtig til at foretage indberetning af bevillinger til Skattestyrelsen. Vi gør derfor opmærksom på, at bevillingsmodtager selv har pligt til at indberette skattepligtige dele af bevillingen til Skattestyrelsen, herunder løn eller honorarer.

Datasikkerhed

I forbindelse med indsendelse af ansøgning eller præansøgning, giver ansøger samtykke til, at Velliv Foreningen behandler de personoplysninger, ansøger afgiver i forbindelse med sin ansøgning samt ved udbetaling af bevilling og ved evaluering, hvis ansøgningen bevilges helt eller delvist.

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet, og i forbindelse med udbetaling af bevilling, bliver ansøger/bevillingsmodtager bedt om at indtaste en række oplysninger. De indtastede oplysninger bruges alene i forbindelse med den ønskede ydelse.

Det er ansøgers/bevillingsmodtagers ansvar at opbevare information om loginoplysninger til ansøgningssystemet betryggende.
Velliv Foreningen behandler de indsendte personoplysninger i overensstemmelse med Velliv Foreningens privatlivspolitik.