Vilkår for ansøgning til Danmarks Mentale Sundhedsdag

Vilkår for ansøgninger og bevillinger i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag.

Anvendelse af bevilling

Bevillinger fra Velliv Foreningen gives under forudsætning af, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet i ansøgningen. Hvis dette ikke er muligt, bortfalder hele eller dele af bevillingen. 

Velliv Foreningen forbeholder sig ret til at bevilge et mindre beløb end det ansøgte, hvis det vurderes at dele af projektet ikke opfylder formålet med Danmarks Mentale Sundhedsdag.

Ændringer i projektet i forhold til ansøgningen

Planlægges der væsentlige ændringer til projektet skal Velliv Foreningen underrettes og tage stilling til, om tilsagn af bevilling kan opretholdes med de planlagte ændringer.

Udbetaling

Efter projektet er blevet gennemført, skal ansøger anmode om udbetaling gennem ansøgningssystemet. Bevillinger udbetales ikke før projektet er gennemført, og vil først blive udbetalt efter dokumentation for udgifter er indsendt, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Efter anmodning om udbetaling af bevillingen vil pengene blive udbetalt inden for 14 dage. Hvis der ikke er anmodet om udbetaling af bevillingen senest 6 måneder efter d. 10/10-2023, bortfalder bevillingen.

Offentliggørelse

Velliv Foreningen ønsker at synliggøre de projekter vi støtter. Formålet er at udbrede kendskabet og opbakningen – både på landsplan og lokalt - til at endnu flere danskere gør en indsats for at styrke deres og andres mentale sundhed. Dernæst vil vi gerne anerkende bevillingshavernes indsats, og vi vil inspirere til, at endnu flere søger midler til projekter hos os.

Bevillingsmodtagere skal i kommunikationen omkring bevillingen og det bevilgede projekt kommunikere, at projektet er støttet af Velliv Foreningen. Foreningen benævnes Velliv Foreningen.

Velliv Foreningen forbeholder sig ret til at omtale bevillingen, bevillingsmodtager og resultater af det støttede projekt på hjemmesider, som pressemeddelelser, artikler og anden elektronisk kommunikation samt ved konferencer eller i oplæg.

Har du opnået en bevilling, kan du blive kontaktet af Velliv Foreningen eller en af foreningens samarbejdspartnere til det formål at formidle jeres projekt.

Skattepligt

Vi gør opmærksom på, at den del af bevillingen, som evt. måtte dække honorar/lønudgifter, er skattepligtig indkomst. Velliv Foreningen er ikke pligtig til at foretage indberetning af bevillinger til SKAT. Vi gør derfor opmærksom på, at bevillingsmodtager selv har pligt til at indberette skattepligtige dele af bevillingen til SKAT, herunder løn eller honorarer.

Datasikkerhed

Ved at sætte kryds i feltet nederst i ansøgningsformularen i forbindelse med indsendelse af ansøgning, giver ansøger samtykke til, at Velliv Foreningen behandler de personoplysninger, ansøger afgiver i forbindelse med sin ansøgning samt ved udbetaling af bevilling, hvis ansøgningen bevilges helt eller delvist.

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet, og i forbindelse med udbetaling af bevilling, bliver ansøger/bevillingshaver bedt om at indtaste en række personoplysninger. De indtastede oplysninger bruges alene i forbindelse med den ønskede ydelse.

Velliv Foreningen overholder EU's persondataforordning (GDPR) og persondataloven.